ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบาย

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 5 บทเรียน     วิดีโอความยาว 1 ชม. 36 น.
1 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์ 46 นาที 57 วินาที
2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 9 นาที 55 วินาที
3 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 20 นาที 53 วินาที
4 การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ (เพิ่มเติม) 18 นาที 32 วินาที
5 พื้นฐานการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ 13 นาที 3 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด
Physics00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
Physics00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 1 ไฟล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์