คณิตศาสตร์ ม.5 ความน่าจะเป็น

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบาย

   ความน่าจะเป็น คือการวัดหรือการประมาณความเป็นไปได้ว่า บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือถ้อยแถลงหนึ่ง ๆ จะเป็นจริงมากเท่าใด ความน่าจะเป็นมีค่าตั้งแต่ 0 (โอกาส 0% หรือ จะไม่เกิดขึ้น) ไปจนถึง 1 (โอกาส 100% หรือ จะเกิดขึ้น[1] ระดับของความน่าจะเป็นที่สูงขึ้น คือความเป็นไปได้มากขึ้นที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด หรือถ้ามองจากเงื่อนเวลาของการสุ่มตัวอย่าง คือจำนวนครั้งมากขึ้นที่เหตุการณ์เช่นนั้นคาดหวังว่าจะเกิด

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 3 บทเรียน     วิดีโอความยาว 3 ชม. 53 น.
1 ความน่าจะเป็น 1 2 ชั่วโมง 4 นาที 16 วินาที
2 ความน่าจะเป็น 2 1 ชั่วโมง 49 นาที 27 วินาที
3 ความน่าจะเป็น 3 1 ชั่วโมง 33 นาที 37 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 3 แบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 2 ไฟล์
ความน่าจะเป็น 1
ความน่าจะเป็น 2