เคมี ม.4-ม.6

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

คำอธิบาย

บทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แบบจําลองอะตอม

  1. โครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุ
  2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับ สมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 13 บทเรียน     วิดีโอความยาว 10 ชม. 31 น.
1 อะตอมและตารางธาตุ 46 นาที 58 วินาที
2 พันธะเคมี 1 ชั่วโมง 5 นาที 11 วินาที
3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 49 นาที 5 วินาที
4 ปริมาณสัมพันธ์ 50 นาที 29 วินาที
5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 51 นาที 52 วินาที
6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 51 นาที 46 วินาที
7 สมดุลเคมี 54 นาที 16 วินาที
8 กรด-เบส 56 นาที 54 วินาที
9 ไฟฟ้าเคมี 1 ชั่วโมง 17 นาที 58 วินาที
10 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ 59 นาที 10 วินาที
11 เคมีอินทรีย์ 58 นาที 56 วินาที
12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 8 นาที 27 วินาที
13 สารชีวโมเลกุล 1 ชั่วโมง 45 นาที 33 วินาที